Toelichting

 

 

Deze simulatietool stelt u in staat snel en eenvoudig de opzegtermijn te berekenen. Daarnaast wordt ook de totale kost voor de werkgever weergegeven.

Versie 2021.1

De nieuwe percentages verschuldigde bedrijfsvoorheffing, grensbedragen, bijdragen en opzeggingstermijnen toepasbaar vanaf 1 januari 2021 werden opgenomen.

Versie 2020.2

De nieuwe percentages verschuldigde bedrijfsvoorheffing, grensbedragen, bijdragen en opzeggingstermijnen toepasbaar vanaf 1 maart 2020 werden opgenomen.

Versie 2020.1

De nieuwe percentages verschuldigde bedrijfsvoorheffing, grensbedragen, bijdragen en opzeggingstermijnen toepasbaar vanaf 1 januari 2020 werden opgenomen.

Versie 2019.1

De nieuwe percentages verschuldigde bedrijfsvoorheffing, grensbedragen, bijdragen en opzeggingstermijnen toepasbaar vanaf 1 januari 2019 werden opgenomen.

Versie 2018.3

De nieuwe percentages bijdragen werden opgenomen.

Versie 2018.2

De nieuwe opzeggingstermijnen toepasbaar vanaf 1 mei 2018 werden opgenomen.

Versie 2018.1

De nieuwe percentages verschuldigde bedrijfsvoorheffing, grensbedragen, bijdragen en opzeggingstermijnen toepasbaar vanaf 1 januari 2018 werden opgenomen.

Versie 2017.3

De nieuwe percentages bijdragen werden opgenomen.

Versie 2017.2

De nieuwe percentages bijdragen werden opgenomen.

Versie 2017.1

De nieuwe percentages verschuldigde bedrijfsvoorheffing, grensbedragen en bijdragen toepasbaar vanaf 1 januari 2017 werden opgenomen.

Versie 2016.3

Een correctie bij de berekening van de opzeggingstermijn bij ontslag door bedienden werd doorgevoerd.

Versie 2016.2

De effectieve einddatum van de opzeggingstermijn wordt berekend.

De berekening van de opzeggingstermijn voor bedienden die voor 31/12/2013 in dienst waren, werd verfijnd.

Versie 2016.1

De nieuwe percentages verschuldigde bedrijfsvoorheffing, grensbedragen en bijdragen toepasbaar vanaf 1 januari 2016 werden opgenomen.

Versie 2015.3

De berekening van het loon voor bedienden werd geactualiseerd.

Een correctie in de berekening van de opzeggingstermijn in geval van ontslag van een arbeider door de werkgever werd doorgevoerd.

Versie 2015.2

De berekening van de opzeggingstermijn bij ontslag door de werknemer werd opgenomen.

In het geval van ontslag van een arbeider door de werkgever werden de opzeggingstermijnen geactualiseerd en werd de berekening van het brutojaarloon aangepast.

Versie 2015.1

De nieuwe percentages verschuldigde bedrijfsvoorheffing, grensbedragen en bijdragen toepasbaar vanaf 1 januari 2015 werden opgenomen.

Versie 2014.1

De tool is aangepast aan de nieuwe opzegtermijnen geldig vanaf 1 januari 2014.

De wet van 26 december 2013 die het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden invoert, legt nieuwe en uniforme opzeggingstermijnen vast. Dat wil zeggen dat vanaf 1 januari 2014 en voor de arbeidsovereenkomsten die vanaf die datum aanvangen, voor elke werknemer (ongeacht zijn of haar statuut) dezelfde vaste opzegtermijnen gelden.

Deze opzegtermijnen zullen eveneens toegepast worden op werknemers met een arbeidsovereenkomst die dateert van vóór 1 januari 2014, maar voor de berekening van deze opzegtermijnen zal een zgn. ‘kliksysteem’ gehanteerd worden.
De na te leven opzeggingstermijn in geval van ontslag door de werkgever of ontslag door de werknemer van werknemers van wie de arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen vóór 1 januari 2014 wordt vastgesteld in twee stappen:

De na te leven opzeggingstermijn is de termijn die men bekomt na optelling van het resultaat van de eerste en de tweede stap.

 

Detail loon

Druk op de knop Detail loon, indien u het brutojaarloon wenst te berekenen.

Bij ontslag door/van een bediende dient u ook het loon aan te geven dat van toepassing was op 31/12/2013, indien de werknemer op deze datum al in dienst was. Dit loon is van belang voor de berekening van de opzeggingstermijn.

Aantal tewerkgestelde werknemers

Hier geeft u het aantal werknemers in dat tewerkgesteld is in de onderneming. Dit is van belang voor de RSZ-bijdrage.

Einddatum opzeggingstermijn

Bij ontslag gegeven door de werkgever wordt de opzeggingstermijn geschorst in een aantal gevallen van schorsing van de arbeidsovereenkomst. Zie hierover op SocialEye:

 

Detailpagina van het brutojaarloon


Vast loon

Vul hier het laatst effectief verdiende brutoloon in.

Veranderlijk loon laatste 12 maanden

Hoewel wij hier aangeven dat het veranderlijk loon wordt berekend op basis van het loon van de laatste 12 voorafgaande maanden, is dit geen wettelijke beperking.

Privaat gebruik firmawagen, GSM, laptop

De waarde van dit voordeel is afhankelijk van onder andere merk en type wagen, het aantal privékilometers en de kosten ten laste van de werknemer. Het betreft hier een uitdrukking van de werkelijke waarde van het voordeel en niet de genotswaarde.

Maaltijdcheques

Vul hier de werkgeverstegemoetkoming per maand in.

Woon-werkverkeer

Betreft hier de terugbetaling van de kosten door de werkgever. Opgepast het betreft hier alleen de terugbetaling van de verplaatsing tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling.
Andere kosten betreffende verplaatsing in opdracht van de werkgever worden aanzien als reële onkosten.

Regelmatige overuren

Het loon van de overuren die op regelmatige basis over een voldoende lange periode worden gepresteerd.

Verwarmingskosten

Om dit voordeel te waarderen moet gekeken worden naar de prijs die de werknemer had moeten betalen.

 

Toelichting speciale gevallen


Lijst met speciale gevallen (opzeg door werkgever)

Lijst met speciale gevallen (opzeg door werknemer)

 

Afdruk specificaties


Taalkeuze

Onafhankelijk van de taal waarin u de informatie in de invulschermen heeft aangebracht, kan u voor het genereren van het document de keuze maken tussen de aanmaak van een Nederlands of een Franstalig document.