Bereken BIV/belasting auto op cilinderinhoud/VAA

 

 

‘Bereken BIV/belasting auto op cilinderinhoud’ is een simulatietool waarmee u zelf de verschuldigde belasting kan berekenen van auto’s voor personenvervoer met code AA, AB, AC, AD, AE, AF, VP, SW, OM. De simulatietool geldt ook voor bepaalde auto’s voor goederenvervoer van minder dan 3501 kg MTM die niet worden belast op de MTM. Deze voertuigen met code CT of FA worden gelijkgesteld met auto’s voor personenvervoer en op de cilinderinhoud belast. Kies in het eerste beeld van de tool op het scherm “Kenmerken auto” of het scherm “Kenmerken motorfietsen” altijd het juiste gewest. Door de keuze van het gewest zal ook de verkeersbelasting wijzigen.

Voor de berekening van de verkeersbelasting en de BIV kan de tool ook worden gebruikt voor motorfietsen met code M2, L3, L4, L5, L6 of L7. Bij recente Europese goedkeuring is er een letter e na het cijfer dat volgt op letter L van de aard.
Voor een motorfiets moet de kW, datum van eerste inschrijving en de datum van de verwerking vij de DIV ingevuld worden om de BIV en de verkeersbelasting te achterhalen. Hierbij kan ook worden aangevinkt of het gaat om een elektrische motorfiets of om een motorfiets met een cilinderinhoud van minder dan 251 cm³, omdat er hiervoor vrijstellingen kunnen gelden. Kijk naar de gegevens van het voertuig op het aanvraagformulier, op het laatste kentekenbewijs of op het gelijkvormigheidsattest voor de juiste gegevens.

In het kader kenmerken auto vult u de witte vakjes in of wijzigt u de gegevens daarin.

 

Vak pk

Vak pk is de fiscale pk die u overneemt uit de autolijst. U kunt een cijfer van 1 tot 40 invullen. De fiscale pk stemt overeen met de cilinderinhoud van het gekozen voertuig volgens de Belgische belastingsdiensten. U kunt de cilinderinhoud aflezen op het Europees gelijkvormigheidsattest, op het roze aanvraagformulier (zie het vignet 705 of het vignet van de autokeuring) of op het vorige inschrijvingsbewijs.

Cilinder-inhoud (cc)Fiscale pk Cilinder-inhoud (cc)Fiscale pk
t.e.m. 750tot 4   
751 - 9505  4351 - 465022
951 - 11506  4651 - 485023
1151 - 13507  4851 - 505024
1351 - 15508  5051 - 525025
1551 - 17509  5251 - 555026
1751 - 195010 5551 - 575027
1951 - 215011 5751 - 595028
2151 - 235012 5951 - 615029
2351 - 255013 6151 - 635030
2551 - 275014 6351 - 665031
2751 - 305015 6651 - 685032
3051 - 325016 6851 - 715033
3251 - 345017 7151 - 735034
3451 - 365018 7351 - 755035
3651 - 395019 7551 - 785036
3951 - 415020 7851 - 815037
4151 - 435021 8151 -38

Ook elektrische voertuigen hebben een fiscale pk, maar die wordt berekend met een formule op basis van aantal batterijen, volt en ampères.

Vak kW

U kunt een cijfer ingeven van 1 tot 500.

Brandstofaard

U kunt één van de zeven soorten brandstof of voortbewegingkrachtbronnen aanduiden:

Hieronder kan u ook de euronorm invullen en moet u aangeven in welk gewest het voertuig wordt ingeschreven.

Datum eerste inschrijving

Dit is de dag, maand en het jaar die op het inschrijvingsbewijs van de laatste houder wordt vermeld als zijnde de datum waarop voor het eerst een nummerplaat aan dat voertuig toegekend werd.
Als u geen datum ingeeft bij datum eerste inschrijving wordt verondersteld dat het voertuig minder dan een jaar eerder voor het eerst werd of wordt ingeschreven. U kan de datum van vandaag ook sneller ingeven door in dit vak de letter 'd' te typen, gevolgd door de Enter-toets.
Al naargelang de datum van eerste inschrijving van het voertuig en de datum van inschrijving van het voertuig op naam van de nieuwe titularis zal het bedrag van de BIV wijzigen.

BIV datum verwerking van de DIV

Voor de BIV kan u een datum ingeven na 30 april 2002 die gelijk is of later valt dan de datum van eerste inschrijving. Onder het titeltje 'Belasting op inverkeerstelling' zal dan een knop verschijnen met het gewest.
Zo kunt u te weten komen hoeveel BIV verschuldigd was of wordt op die datum rekening houdend met de datum van eerste inschrijving, de pk en de kW en de brandstofaard. De tool geeft een resultaat voor BIV zodra deze gegevens ingegeven zijn. U kunt ook naar de toekomst toe een datum invullen om te weten te komen of de BIV op de opgegeven datum van inschrijving daalt of stijgt. Standaard is de datum van vandaag ingevuld.

Verkeersbelasting datum verjaardag

Vul dit veld in om de verkeersbelasting te berekenen voor het voertuig waarvan de kenmerken pk en aard brandstof al zijn ingevuld. Het totaal tarief, opdeciemen inbegrepen wordt zichtbaar onderaan rechts. Het totaal bestaat uit de optelling van de verkeersbelasting met de eventueel verschuldigde aanvullende verkeersbelasting of (tot in 2008) accijnscompenserende belasting.
U kunt een datum ingeven vanaf 01-07-2007 tot 30-06-2019. Als u een latere datum ingeeft toont de tool geen juist resultaat. Dit bij gebrek aan index berekend op basis van de index van mei van het opgegeven jaar.

Ecomalus

Woont de natuurlijke persoon die de inschrijving aanvraagt van een autovoertuig in het Waalse Gewest, dan kan een ecomalus van toepassing zijn bij voertuigen met een hoge CO2-uitstoot. Op de pagina Belasting op inverkeerstelling in Wallonië kunnen daarbij nog aanvullende gegevens ingevuld worden: of het voertuig een oldtimer-kentekenplaat heeft en hoeveel kinderen de aanvrager ten laste heeft.

 

Toepassen oud tarief zonder bijsturing voor de BIV


Vanaf 1 januari 2016 werd de BIV in het Vlaamse Gewest bijgestuurd. De Vlaamse Codex Fiscaliteit voorzag in de onderstaande overgangsmaatregel.
VCF, art. 2.3.4.1.10

Op straffe van verval wordt aan de volgende voorwaarden voldaan:
1° het wegvoertuig werd vóór 31 oktober 2015 besteld;
2° het wegvoertuig wordt na 31 december 2015 voor de eerste keer ingeschreven in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid;
3° een kopie van de bestelbon wordt aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie bezorgd vóór 15 januari 2016, samen met een formulier, afgeleverd door deze entiteit, dat wordt ondertekend door de betrokken belastingplichtige, en dat minstens de volgende de gegevens bevat:
a) hetzij het identificatienummer uit het Rijksregister van de natuurlijke personen, hetzij het ondernemingsnummer dat bekend is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, hetzij het identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, van de persoon op wiens naam het voertuig ingeschreven werd of zal ingeschreven worden in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid;
b) de voornamen, de achternaam en het domicilieadres van de natuurlijke persoon of de naam, de rechtsvorm en het adres van de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon op wiens naam het voertuig ingeschreven werd of zal ingeschreven worden in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid..

 

Vrijstelling BIV met bijsturing


(VCF, art. 2.3.6.0.2, versie bij inschrijving vanaf 1 januari 2016, zonder verklaring wegens bestelling vóór 31 oktober 2015)
Op voertuigen die uitsluitend aangedreven worden door een elektrische motor of waterstof wordt geen belasting geheven. Deze vrijstelling blijft alleen van toepassing op wegvoertuigen vermeld in artikel 2.3.4.1.1.

VCF, art. 2.3.6.0.3, vanaf 1 juli 2017, zonder verklaring wegens bestelling vóór 31 oktober 2015)
Tot op 31 december 2020 wordt geen BIV geheven op:
1° voertuigen waarvan het belastbaar vermogen 11 fiscale paardenkracht niet te boven gaat en waarvan de motor, ook al is het maar gedeeltelijk of tijdelijk aangedreven wordt met aardgas;
2° plug-in hybride voertuigen met een maximale uitstoot van 50 gram per kilometer.
Een plug-in hybride voertuig is een voertuig dat aangedreven wordt door een elektrische motor en een verbrandingsmotor waarvoor de energie geleverd wordt aan de elektrische motor door batterijen die volledig opgeladen kunnen worden via een aansluiting aan een externe energiebron buiten het voertuig. Deze vrijstelling is alleen van toepassing op voertuigen vermeld in VCF, art. 2.3.4.1.1.
- Vrijstelling wegens de aard van de aandrijving van personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en daarmee gelijkgestelde lichte vrachtauto’s van voor 1 januari 2016, zonder bijsturing

 

Vrijstelling BIV zonder bijsturing


Wegens de aard van het voertuig

Het voertuig wordt ingeschreven met een andere code dan AA, AB, AC, AD, AE, AF, VP, SW, OM, M2, L3, L4, L5, L6 of L7. Vrijstelling van BIV geldt ook voor voertuigen met de code CT en FA als de autokeuring vaststelt dat de laadruimte van het voertuig voldoet aan de omschrijving voor goederenvervoer volgens de belastingen. De lichte vrachtauto’s vallen door hun aard niet onder de BIV op voorwaarde dat de autokeuring vaststelt bij de meting dat het voertuig een pick-up, een chassiscabine of een voertuig is dat volgens de fiscale normen op de MTM belast wordt. Die laatste voertuigen hebben na de opmeting een keuringsbewijs waarop 50 % of een hoger getal voor het % wordt vermeld.

Wegens de aard van de kentekenplaat

De belasting is niet verschuldigd voor elk voertuig dat voor het eerst op de titularis wordt ingeschreven met een andere kentekenplaat dan een gewone plaat (rood opschrift met index 1 of 9) of een internationale plaat (index 8 of vroeger met blauwe opschrift). Dit voor zover de voorwaarden van het gebruik van die kentekenplaat niet overtreden worden.
In het Waalse Gewest zijn voertuigen bij aanvraag van een oldtimer-kentekenplaat vrijgesteld van de ecomalus, indien het voertuig minstens 30 jaar geleden voor het eerst in het verkeer werd gesteld.

Wegens familierelatie

De andere echtgenoot heeft al betaald BIV en het voertuig wordt rechtstreeks overgedragen. Bij echtscheiding is de verdelingsakte vereist.
Na minstens een jaar wettelijk samenwonen van personen die geen directe familie zijn als ze in Wallonië wonen. Bij beëindiging van dat wettelijk samenwonen is ook de verdelingsakte vereist.

Wegens gasinstallatie

De gasinstallatie werd ingebouwd vóór de inschrijving als het voertuig minder dan 1 jaar oud is en de 10 pk niet overschrijdt en het vermogen maximaal 85 kW bedraagt.
Bij inschrijving vanaf 1 januari 2010 dient LPG gas met code 3, 11 of 12 op het inschrijvingsbewijs ook aangeduid te worden voor het tweede bestanddeel (ecomalus). Vrijstelling tweede bestanddeel is in enkele gevallen mogelijk.


Meer over BIV

 

Vermindering BIV


Wegens gasinstallatie

De gasinstallatie werd ingebouwd vóór de inschrijving. De tool berekent voor u het bedrag van deze vermindering mits gas is aangestipt en de twee bovenste vakjes werden vervolledigd. De vermindering is degressief en vanaf 1 jaar blijft 61,50 euro altijd verschuldigd, volgens de berekening op de pk en de kW.
Volgens de berekening met de formule Vlaanderen is het maximum 40 euro geïndexeerd als het voertuig niet zuiver elektrisch, op waterstof of plug-in is.
De vermindering wegens gasinstallatie wordt uitsluitend toegekend op het eerste bestanddeel van de BIV.
De vermindering op het tweede bestanddeel (ecomalus in het Waals Gewest) wordt al naargelang de CO2-uitstoot bij inschrijving na 1 januari 2010 verleend.


Meer over BIV

 

Vrijstellingen en verminderingen VKB/ AVB/ ACOB


Belastingvermindering VKB

Dat kan wegens uitsluitend gebruik in het havengebied.

Vrijstellingen VKB en AVB

Vrijstelling enkel VKB doch AVB wegens gasinstallatie is verschuldigd bij

Vrijstelling enkel VKB in het Vlaamse Gewest, doch AVB wegens gasinstallatie is verschuldigd

Vrijstelling verkeersbelasting met vergroening bij inschrijving vanaf 1 juli 2017 in het Vlaamse Gewest.
VCF, art. 2.2.6.0.6
Op voertuigen die uitsluitend aangedreven worden door een elektrische motor of waterstof wordt geen belasting geheven.
Dit artikel is alleen van toepassing op wegvoertuigen van natuurlijke personen en andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten.

VCF, art. 2.2.6.0.7
Er wordt tot en met 31 december 2020 geen belasting geheven op:
1° voertuigen waarvan de motor, ook al is het maar gedeeltelijk of tijdelijk, aangedreven wordt met aardgas;
2° plug-in hybride voertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 50 gram per kilometer.
Een plug-in hybride voertuig is een voertuig dat aangedreven wordt door een elektrische motor en een verbrandingsmotor waarvoor de energie geleverd wordt aan de elektrische motor door batterijen die volledig opgeladen kunnen worden via een aansluiting aan een externe energiebron buiten het voertuig.

Het eerste lid, 1°, is alleen van toepassing op de volgende voertuigen van natuurlijke personen en andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten:
1° de wegvoertuigen die vóór 1 juli 2017 worden ingeschreven in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid;
2° de wegvoertuigen die na 30 juni 2017 worden ingeschreven in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid en waarvan het belastbaar vermogen 11 fiscale paardenkracht niet te boven gaat;
3° de lichte vrachtauto's, de lijkwagens, en de alleenrijdende trekkers, als het andere voertuigen zijn dan de voertuigen, vermeld in artikel 2.2.4.0.1, § 6.

Het eerste lid, 2°, is alleen van toepassing op de wegvoertuigen, de lichte vrachtauto's, de lijkwagens, en de alleenrijdende trekkers als het andere voertuigen zijn dan de voertuigen vermeld in artikel 2.2.4.0.1, § 6, van natuurlijke personen en andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten.

Vrijstelling AVB alleen

Sommige niet-verblijfhouders en sommige internationale organisaties en personen met voorrechten

Vrijstellingen ACOB


Meer over verkeersbelasting

 

Standaardwaarden CO2


Brandstof
cilinderinhoud
euronorm
6
5
4
3
2
1
0
CO2–emissies uitgedrukt in g/km
Benzine en lpg
0 tot en met 1399 cc
117
125
140
150
164
173
175
1400 tot en met 2000 cc
150
159
172
185
200
211
213
hoger dan 2000 cc
228
238
247
259
279
295
297
Diesel
0 tot en met 1399 cc
98
103
120
116
125
132
133
1400 tot en met 2000 cc
117
125
144
151
163
173
174
hoger dan 2000 cc
159
169
201
199
214
226
228
Aardgas
0 tot en met 1399 cc
94
100
112
120
131
139
140
1400 tot en met 2000 cc
120
127
138
148
160
169
171
hoger dan 2000 cc
182
190
198
207
223
236
238

 

Ecomalus (Waals gewest) CO2 onbekend = niet vermeld op COC of carpass


In het Waalse Gewest is ecomalus te betalen om reden van hoge CO2-emissies van het autovoertuig door particulieren en ook door ondernemingen andere dan met autoleasingactiviteiten.
CO2-emissies van het autovoertuig niet vermeld op oud kentekenbewijs en brandstofverbruik berekend volgens richtlijn onbekend betekent vaak meer ecomalus betalen, soms minder dan de werkelijke emissie.
CO2-emissies van het autovoertuig in Wallonië vanaf 1 januari 2014 indien niet berekenbaar en gekend volgens artikel 97 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.
CO2-emissies van het autovoertuig in Wallonië dat rijdt met benzine vanaf 1 januari 2014: 205 g/km
CO2-emissies van het autovoertuig in Wallonië diesel vanaf 1 januari 2014: 196 g/km

 

Voordeel van alle aard


Voordeel van alle aard bij persoonlijk gebruik van kosteloos ter beschikking gesteld voertuig