Belasting op inverkeerstelling

De belasting op inverkeerstelling (BIV) is eenmalig en is verschuldigd bij de eerste inschrijving van het voertuig op naam van de eigenaar of gebruiker. Tot in 2005 was de BIV enkel verschuldigd voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen, motorfietsen, drie- en vierwielers. Er wordt geen BIV geheven op bromfietsen en lichte vierwielers met rijbewijs AM.

Sinds 2006 kwamen daar ook nog bij de lichte vrachtauto's, andere dan pick-ups en chassis-cabines met een laadruimte kleiner dan 50% van de wielbasis of een niet conforme scheidingswand.

Over gehuwden en ex-echtgenoten. Een ingeschreven voertuig rechtstreeks overdragen van man op vrouw en omgekeerd is goedkoper. Ook als het voertuig op naam van de eigenaar is ingeschreven dan moet de verzekeraar de echte gebruikelijke bestuurder op voorhand kennen. Door het voertuig op naam van de gebruiker in te schrijven worden problemen bij laattijdig reageren op bekeuringen bij verkeersovertredingen vermeden door de eigenaar. Ook de BM van de eigenaar wordt niet meer beïnvloed door de ongevallen van de gebruikelijke bestuurder die het voertuig op zijn naam mocht zetten met zijn toestemming. Als ook de eigendom van het voertuig is overgedragen dan is ook het risico van verhaal van de verzekeraar op de eigenaar overgedragen op de gebruikelijke bestuurder. De BIV geldt niet meer als excuus om het voertuig niet op naam van de juiste gebruiker in te schrijven. De BIV kan niet meer verschuldigd zijn sinds 1 januari 2002 als de andere echtgenoot al BIV heeft betaald bij zijn eerste inschrijving. Dit overeenkomstig het samenwerkingsakkoord tussen de gewesten. Voortaan is deze belasting niet verschuldigd als het voertuig overgedragen wordt tussen echtgenoten als de BIV al werd betaald door de echtgenoot die het voertuig rechtstreeks overdraagt aan de andere echtgenoot.

Als bij inschrijving de procedure bij overdracht zonder keuring van het voertuig wordt gevolgd zal de echtgenoot niet uitgenodigd worden om de BIV te betalen. Als het voertuig voor verkoop werd gekeurd met de plaat van de overdragende echtgenoot en de echtgenoot zich bedenkt dan bestaat de kans dat de BIV gevraagd wordt. In dat geval kan een bezwaarschrift ingediend worden met verwijzing naar het samenwerkingsakkoord en decreet of ordonnantie van het desbetreffende gewest en vanaf 1 januari 2014 in Vlaanderen volgens de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). De bevoegde ambtenaar al naargelang het gewest in plaats van vroeger de gewestelijke directeur kan de bezwaarschriften verwerken nu de decreten en ordonnanties betreffende het samenwerkingsakkoord zijn gepubliceerd.

Er geldt geen maximumtermijn tussen de eerste betaling van BIV en de overdracht op naam van de echtgenoot of ex-echtgenoot.

Ook ex-echtgenoten kunnen vrijstelling bekomen bij overdracht sinds 1 januari 2002. Zij zullen echter meestal wel uitgenodigd worden om de BIV te betalen, omdat geen specifieke procedure bestaat voor de overdracht tussen ex-echtgenoten bij de inschrijving naar aanleiding van de verdeling van de goederen. In dat geval kan een bezwaarschrift ingediend worden waarbij een attest van verdeling ingevolge echtscheiding wordt gevoegd. Dit overeenkomstig art. 103bis WiGB in andere gewesten dan Vlaanderen. In Vlaanderen vanaf 1 januari 2014 overeenkomstig artikel 2.3.2.0.1, § 2 van het VCF.

Opgelet: De overdracht is niet rechtstreeks tussen echtgenoten als het voertuig dat ooit op naam van de echtgenoot of echtgenote heeft gestaan ondertussen op naam van iemand anders werd ingeschreven of doorverkocht werd en daarna opnieuw verkregen of aangekocht wordt door de andere echtgenoot. Daarom mag het voertuig niet voor verkoop worden aangeboden met een handelaarsplaat als het door de andere echtgenoot wordt overgenomen. Bij een keuring met handelaarsplaat moet de handelaar immers eigenaar zijn van dat voertuig. Is de overdracht niet rechtstreeks tussen echtgenoten, dan blijft BIV verschuldigd ter gelegenheid van de overdracht.

Sinds 1 april 2008 bestaat het bedrag van de BIV uit één of twee bestanddelen. Bij het eerste bestanddeel wordt vanaf 1 januari 2014 de ecomalus opgeteld als een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in Wallonië of het Duitstalig landsgedeelte of een natuurlijke persoon die in Wallonië of het Duitstalig landsgedeelte woont een personenauto of auto voor dubbel gebruik inschrijft. Bij het eerste bestanddeel werd tot 31 december 2013 de ecomalus opgeteld als een natuurlijke persoon die in Wallonië of het Duitstalig landsgedeelte woont een personenauto of auto voor dubbel gebruik inschreef.

 

Sinds 1 maart 2012 wordt de BIV anders berekend in het Vlaamse Gewest voor natuurlijke personen en andere ondernemingen dan die met leasingactiviteiten.

Sinds 1 januari 2014 is bij gebruikte voertuigen in Vlaanderen het verschil door de pro rata tussen natuurlijke personen en andere ondernemingen, dan die met leasingactiviteiten weggevallen. De vrijstellingen van BIV in Vlaanderen zijn nu gegroepeerd in artikel 2.3.6.0.1 en 2.3.6.0.2 van de VCF.

 

Eerste bestanddeel

Het bedrag van de BIV wordt vastgesteld op grond van de fiscale pk of van het motorvermogen uitgedrukt in kW. Als het vermogen van éénzelfde motor, uitgedrukt in fiscale pk en kW, aanleiding geeft tot de heffing van een verschillend belastingbedrag, is de belasting voor het hoogste bedrag verschuldigd. Deze belasting wordt enkel geheven op personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen en sinds begin januari 2006 lichte vrachtauto's met vermelding op het keuringsbewijs na inschrijving van een getal kleiner dan 50 voor het %-teken. Het verschuldigde bedrag daalt als het betrokken voertuig al is ingeschreven geweest in België of in het buitenland gedurende ten minste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jaar.

Het tarief van eerste bestanddeel was in heel België identiek.

In 2016, net zoals in 2015 of 2014 of 2013 is alleen het eerste bestanddeel BIV verschuldigd in alle gewesten als de aanvrager het voertuig voor leasingactiviteiten inschrijft en uitsluitend in het Brussels Gewest ook in de andere gevallen. Er is geen pro rata eerste bestanddeel meer voor natuurlijke personen in het Vlaamse Gewest bij inschrijving van een gebruikt voertuig. Het eerste bestanddeel BIV geldt voor motorfietsen in Vlaanderen, ongeacht de brandstof sinds 2014 (VCF, art. 2.3.4.2.1). Er geldt voor motorfietsen geen vrijstelling van BIV wegens elektrische aandrijving of plug in of waterstof. (VCF, art. 2.3.6.0.2). In 2014 blijft in het Waalse Gewest het eerste bestanddeel verschuldigd door de natuurlijke persoon en ook door de rechtspersoon met of zonder leasingactiviteiten.

In het Vlaamse gewest tot op 29 februari 2012 en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bestond de BIV maar uit één bestanddeel. In 2013 is alleen het eerste bestanddeel van de BIV verschuldigd in Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in alle gevallen, in het Waalse gewest door de rechtspersonen en op voorwaarde dat een bepaalde uitstoot niet wordt overschreden door natuurlijke personen en in het Vlaamse Gewest door leasingondernemingen.

In maart 2012 wijzigde het tarief van de BIV in Vlaanderen alleen voor voertuigen die niet worden geleased, zie: BIV wijzigt in Vlaanderen in 2012 hierna. Het bedrag van de BIV wordt in Vlaanderen anders berekend als het voertuig ingeschreven wordt op een natuurlijke persoon of een onderneming, anders dan een leasingonderneming voor auto's, sinds maart 2012. De berekening is omschreven in het decreet van het Vlaams Parlement van 17 februari 2012. Vanaf 1 juli 2012 wijzigt factor c elke 1e juli. Deze luchtcomponent werd aangepast aan de index. Dat resulteert in een hoger tarief dan in de formule die gold sinds 1 maart 2012. Vanaf 1 januari 2013 is de formule vervolledigd met een CO2 correctieterm (x) in functie van de technologische evolutie. x was 4,5 CO2/km vanaf 1 januari 2013 tot 31 december 2013. x was 9 CO2/km vanaf 1 januari 2014 tot 31 december 2014. x wordt 13,5 CO2/km vanaf 1 januari 2015 tot 31 december 2015. Vanaf 1 januari 2016 tot 31 december 2016 bedraagt de correctieterm x 18 CO2/km. In 2017 zal x 22,5 CO2/km bedragen in de formule.

 

Indien het voertuig niet geleased is, wordt vanaf 1 januari 2016 de formule bijgestuurd en de luchtcomponent c gewijzigd tenzij het voertuig werd besteld vóór 31 oktober 2015 en de vereiste verklaring werd afgelegd bij VLABEL. Zie Wettelijke basis BIV in Vlaanderen vanaf 1 januari 2016.

Tweede bestanddeel in Waals Gewest

Vanaf 2014 wordt ecomalus betaald om reden van het inschrijven met een hoge CO2-emissies (meer dan 145 g/km/CO2) van een personenauto of auto voor dubbel gebruik met adres in Wallonië of het Duitstalig landsgedeelte door natuurlijke personen of door ondernemingen andere dan met leasingactiviteiten.

Maatschappijen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel met leasingactiviteiten betalen geen ecomalus volgens de versie 2015 van het Waals Gewest van artikel 97 WiGB.

Enkel een natuurlijke persoon die in Wallonië of het Duitstalig landsgedeelte woont en een personenauto of auto voor dubbel gebruik of fiscaal daarmee gelijkgesteld inschrijft is ecomalus verschuldigd als het voertuig meer dan 145 g/km/CO2 uitstoot bij inschrijving na 31 december 2011, doch voor 1 januari 2014. Zelfs al wordt het voertuig geleverd in 2012 dan kan een overgangsmaatregel toegepast worden indien besteld werd in 2011 op voorwaarde dat de vormvereisten bedoeld in artikel 12 van het decreet van 15 december 2011 werden nageleefd uiterlijk voor 8 januari 2012.

Enkel een natuurlijke persoon die in Wallonië of het Duitstalig landsgedeelte woont en een personenauto of auto voor dubbel gebruik inschrijft is ecomalus verschuldigd als het voertuig meer dan 155 g/km CO2 uitstoot bij inschrijving na 1 januari 2010 doch voor 1 januari 2012.

In 2010 en 2011 was dat met drie kinderen ten laste vanaf 165 g/km, met vier kinderen ten laste vanaf 175 g/km, met gas zonder drie kinderen ten laste vanaf meer dan 165 g/km, met gas en met drie kinderen ten laste vanaf meer dan 175 g/km of met gas en met vier kinderen ten laste vanaf meer dan 185 g/km. Voor 1 januari 2010 (in 2008 en 2009) ingeschreven was dat slechts vanaf meer dan 195 g/km CO2-uitstoot. Als de persoon die inschrijft drie kinderen ten laste heeft dan is de ecomalus verschuldigd vanaf meer dan 205 g/km CO2-uitstoot. Een vrijstelling van het tweede bestanddeel van de BIV wordt toegekend na inschrijving met het statuut van oldtimer. De Waalse belastingdienst geeft het verschuldigde bedrag voor de ecomalus met een certificaat aan de Dienst Auto te Brussel door.

Historiek ecoverminderingen

Het bedrag van de BIV was in 2002 en 2003 lager voor bepaalde milieuvriendelijke voertuigen (euro 4-norm). Op het Europees homologatieattest kunnen deze voertuigen die beantwoorden aan de emissienorm euro4 herkend worden aan de vermelding 98/69B of 1999/102B of 1999/96B.

In 2004 of later ingeschreven

De ecovermindering geldt nog enkel voor de LPG of ander vloeibare koolwaterstoffen: 298 euro op het basistarief.

LPG

De ecovermindering wordt afgetrokken van de bedragen van het normaal tarief van het eerste bestanddeel van de BIV. Het verschil moet betaald worden voor een voertuig dat een jaar of minder voor het eerst werd ingeschreven.

Als het voertuig langer dan één jaar is ingeschreven dan blijft ten minste 61,50 euro verschuldigd met een gasinstallatie op het ogenblik van de inschrijving.

U krijgt meer korting op de BIV als u een recent voertuig inschrijft met een gasinstallatie.

Als het voertuig een jaar of langer ingeschreven is, dan wordt de korting van 298 euro eerst afgetrokken van het basistarief en wordt daarna het percentage van het aantal jaren inschrijving toegepast. Vanaf één jaar ingeschreven geldt altijd een minimum BIV bedrag van 61,50 euro ongeacht de aanwezigheid van een LPG-installatie bij de keuring vóór de inschrijving.

Omdat de korting van het basisbedrag wordt afgetrokken vooraleer een vermindering wegens het aantal jaren inschrijving wordt toegepast zal de korting altijd minder zijn dan 298 euro.

Hoe langer geleden het voertuig voor het eerst werd ingeschreven des te minder voordeel bij de BIV biedt het plaatsen van een gasinstallatie vóór de inschrijving van het voertuig.

Indien de berekening van de korting wegens leeftijd een bedrag oplevert lager dan 61,50 euro wordt het minimum van 61,50 euro verschuldigd als BIV, tenzij er een vrijstelling geldt wegens de familieband.

Tabellen eerste bestanddeel BIV

Voor het eerste bestanddeel van de BIV voor voertuigen die vijf jaar of langer zijn ingeschreven, moet voor de BIV een onderscheid gemaakt worden tussen voertuigen die ingeschreven werden vóór 1 mei 2002 en voertuigen die na 1 mei 2002 ingeschreven worden. Onderstaande tarieven in euro gelden nu in het Vlaamse Gewest voor voertuigen van ondernemingen met leasingactiviteiten en motorfietsen. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en in het Waalse Gewest gelden deze tabellen ook. Opgelet de tabel is degressief over 15 jaar. Na het vijfde jaar is de daling van het bedrag van de BIV minder groot.

 


BIV in euro en cent voor voertuigen die minder dan 5 jaar zijn ingeschreven

 

Fiscale pk

kW

Nieuw of minder dan 1 jaar

Minder dan 2 jaar

Minder dan 3 jaar

Minder dan 4 jaar

Minder dan 5 jaar

tot 8 pk

(tot 1550 cc)

tot 70 kW

61,50

61,50

61,50

61,50

61,50

9 pk

(1551 - 1750 cc)

van 71 tot 85 kW

123,00

110,70

98,40

86,10

73,80

10 pk

(1751 - 1950 cc)

van 71 tot 85 kW

123,00

110,70

98,40

86,10

73,80

11 pk

(1951 - 2150 cc)

van 86 tot 100 kW

495,00

445,50

396,00

346,50

297,00

12 pk

(2151 - 2350 cc)

van 101 tot 110 kW

867,00

780,30

693,60

606,90

520,20

13 pk

(2351 - 2550 cc)

van 101 tot 110 kW

867,00

780,30

693,60

606,90

520,20

14 pk

(2551 - 2750 cc)

van 101 tot 110 kW

867,00

780,30

693,60

606,90

520,20

15 pk

(2751 - 3050 cc)

van 111 tot 121 kW

1239,00

1115,10

991,20

867,30

743,40

16 pk

(3051 - 3250 cc)

van 121 tot 155 kW

2478,00

2230,20

1982,40

1734,60

1486,80

17 pk

(3251 - 3450cc)

van 121 tot 155 kW

2478,00

2230,20

1982,40

1734,60

1486,80

meer dan 17 pk

meer dan 155 kW

4957,00

4461,30

3965,60

3469,90

2974,20

 


BIV in euro en cent voor voertuigen die 5 jaar of langer zijn ingeschreven bij inschrijving nu verwerkt

 

Fiscale pk

kW

Minder dan 6 jaar

Minder dan 7 jaar

Minder dan 8 jaar

Minder dan 9 jaar

10 jaar

Meer dan 10 jaar

tot 8 pk

(tot 1550 cc)

tot 70 kW

61,50

61,50

61,50

61,50

61,50

zie volgende tabel

9 pk

(1551 - 1750 cc)

van 71 tot 85 kW

67,65

61,50

61,50

61,50

61,50

zie volgende tabel

10 pk

(1751 - 1950 cc)

van 71 tot 85 kW

67,65

61,50

61,50

61,50

61,50

zie volgende tabel

11 pk

van 86 tot 100 kW

272,25

247,50

222,75

198,00

173,25

zie volgende tabel

12 pk

van 101 tot 110 kW

476,85

433,50

390,15

346,80

303,45

zie volgende tabel

13 pk

van 101 tot 110 kW

476,85

433,50

390,15

346,80

303,45

zie volgende tabel

14 pk

van 101 tot 110 kW

476,85

433,50

390,15

346,80

303,45

zie volgende tabel

15 pk

van 111 tot 121 kW

681,45

619,50

557,55

495,60

433,65

zie volgende tabel

16 pk

van 121 tot 155 kW

1362,90

1239,00

1115,10

991,20

867,30

zie volgende tabel

17 pk

van 121 tot 155 kW

1362,90

1239,00

1115,10

991,20

867,30

zie volgende tabel

meer dan 17 pk

meer dan 155 kW

2726,35

2478,50

2230,65

1982,80

1734,95

zie volgende tabel

 

BIV in euro en cent voor voertuigen die 10 jaar of langer zijn ingeschreven bij inschrijving nu verwerkt

 

Fiscale pk

kW

Minder dan 11 jaar

Minder dan 12 jaar

Minder dan 13 jaar

Minder dan 14 jaar

Minder dan 15 jaar

15 jaar en meer

tot 8 pk

(tot 1550 cc)

tot 70 kW

61,50

61,50

61,50

61,50

61,50

61,50

9 pk

(1551 -1750 cc)

van 71 tot 85 kW

61,50

61,50

61,50

61,50

61,50

61,50

10 pk

(1751 -1950 cc)

van 71 tot 85 kW

61,50

61,50

61,50

61,50

61,50

61,50

11 pk

van 86 tot 100 kW

148,50

123,75

99,00

74,25

61,50

61,50

12 pk

van 101 tot 110 kW

260,10

216,75

173,40

130,05

86,70

61,50

13 pk

van 101 tot 110 kW

260,10

216,75

173,40

130,05

86,70

61,50

14 pk

van 101 tot 110 kW

260,10

216,75

173,40

130,05

86,70

61,50

15 pk

van 111 tot 121 kW

371,70

309,75

247,80

185,85

123,90

61,50

16 pk

van 121 tot 155 kW

743,40

619,50

495,60

371,70

247,80

61,50

17 pk

van 121 tot 155 kW

743,40

619,50

495,60

371,70

247,80

61,50

meer dan 17 pk

meer dan 155 kW

1487,10

1239,25

991,40

743,55

495,70

61,50

 

 

Wettelijke basis BIV in het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2016 en indexering vanaf 1 juli 2016 (Tekst onder voorbehoud van latere wijzigingen in het Vlaams Parlement, wijziging bij decreet van 18 december 2015, BS 29 december 2015, art. 116 tot 125)

 

Bij inschrijving vanaf 1 januari 2016 is er bijsturing van de BIV, behalve voor leasing waarbij het oude tarief van heel het land ongewijzigd blijft of voor nooit eerder bij de DIV ingeschreven voertuigen die niet door een leasingonderneming besteld werden vóór 1 oktober 2015 en op voorwaarde dat al de vormvereisten van VCF, art. 2.3.4.1.10 nageleefd worden. Als geen verklaring werd afgelegd wegens bestelling vóór 31 oktober 2015 geldt een gewijzigde formule waarin de oude deler 250 wordt vervangen door 246 met de bijsturing. Daardoor zal een hoger resultaat bekomen worden dan in de oude formule. In 2016 bedraagt x 18 net zoals in de oude formule.

Voor de luchtcomponent moet een onderscheid gemaakt worden want met bijsturing geldt een andere tabel

 

Luchtcomponent c met bijsturing voor benzine en andere brandstoffen dan diesel vanaf 1 juli 2016 tot 30 juni 2017

Geen diesel

Euronorm

Bedragen in euro van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017

 

euro 0

1163,83

 

euro 1

520,48

 

euro 2

155,64

 

euro 3

97,63

 

euro 4

23,43

 

euro 5 of EEV die niet voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarde met bijsturing

21,06

 

euro 6

21,06

 

Luchtcomponent c voor diesel, met bijsturing vanaf 1 juli 2016 tot 30 juni 2017

Diesel

Euronorm

Bedragen in euro van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017

 

euro 0

2926,14

 

euro 1

858,48

 

euro 2

636,27

 

euro 3

504,21

 

euro 3 + roetfilter

477,34

 

euro 4

477,34

 

euro 4 + roetfilter

469,46

 

euro 5 of EEV die niet voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarde met bijsturing

469,46

 

euro 6

464,06

 

Nieuwe tabellen met luchtcomponent c vanaf 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 (enkel bij late levering in formule met 250:

-          Niet diesel met bijsturing

Luchtcomponent c voor benzine, lpg en aardgas, na indexeren in juli 2016 met coëfficiënt 1,0092 x 1,0220 = 1,0314 bij late levering onder voorwaarden

benzine, lpg en aardgas

Euronorm

Bedragen in euro van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017

euro 0

909,04

euro 1

406,54

euro 2

121,57

euro 3

76,26

euro 4

18,31

euro 5

16,46

euro 6

16,46

 

 

-          Diesel met bijsturing

 

Luchtcomponent c voor diesel, na indexeren in juli 2016 met coëfficiënt 1,0092 x 1,0220 = 1,0314 bij late levering onder voorwaarden

Diesel

Euronorm

Bedragen in euro van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017

euro 0

2285,54

euro 1

670,54

euro 2

486,41

euro 3

383,26

euro 3 + roetfilter

362,26

euro 4

362,26

euro 4 + roetfilter

356,10

euro 5

356,10

euro 6

13,14

 

Vorige luchtcomponent c met bijsturing voor benzine en andere brandstoffen dan diesel vanaf 1 januari 2016 tot 30 juni 2016

Geen diesel

Euronorm

Bedragen in euro van 1 januari 2016 tot 30 juni 2016

 

euro 0

1138,78

 

euro 1

509,28

 

euro 2

152,29

 

euro 3

95,53

 

euro 4

22,93

 

euro 5 of EEV

20,61

 

euro 6

20,61

 

Vorige luchtcomponent c voor diesel, met bijsturing vanaf 1 januari 2016 tot 30 juni 2016

Diesel

Euronorm

Bedragen in euro van 1 januari 2016 tot 30 juni 2016

 

euro 0

2863,15

 

euro 1

840,00

 

euro 2

622,57

 

euro 3

493,36

 

euro 3 + roetfilter

467,06

 

euro 4

467,06

 

euro 4 + roetfilter

459,35

 

euro 5 of EEV

459,35

 

euro 6

454,07

 

Vrijstellingen van BIV in het Vlaamse Gewest

Met bijsturing gelden ook andere vrijstellingen dan zonder bijsturing.

- Vrijstelling wegens de aard van de aandrijving van personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en daarmee gelijkgestelde lichte vrachtauto’s vanaf 1 januari 2016, met bijsturing.

(VCF, art. 2.3.6.0.2, versie bij inschrijving vanaf 1 januari 2016, zonder verklaring wegens bestelling vóór 31 oktober 2015)

Op voertuigen die uitsluitend aangedreven worden door een elektrische motor of waterstof wordt geen belasting geheven. Deze vrijstelling blijft alleen van toepassing op wegvoertuigen vermeld in artikel 2.3.4.1.1.

(VCF, art. 2.3.6.0.3, vanaf 1 januari 2016, zonder verklaring wegens bestelling vóór 31 oktober 2015)

Tot op 31 december 2020 wordt geen BIV geheven op:

1° voertuigen waarvan de motor, ook al is het maar gedeeltelijk of tijdelijk aangedreven wordt met aardgas;

2° plug-in hybride voertuigen met een maximale uitstoot van 50 gram per kilometer.

Een plug-in hybride voertuig is een voertuig dat aangedreven wordt door een elektrische motor en een verbrandingsmotor waarvoor de energie geleverd wordt aan de elektrische motor door batterijen die volledig opgeladen kunnen worden via een aansluiting aan een externe energiebron buiten het voertuig. Deze vrijstelling is alleen van toepassing op voertuigen vermeld in VCF, art. 2.3.4.1.1.

- Vrijstelling wegens de aard van de aandrijving van personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en daarmee gelijkgestelde lichte vrachtauto’s van voor 1 januari 2016, zonder bijsturing

(VCF, art. 2.3.6.0.2, versie bij inschrijving tot op 31 december 2015 of bij toepassing van VCF, art. 2.3.4.1.10 na 31 december 2015)

De administratieve boete bij overtreding van VCF, art. 2.3.4.1.10 bij opzettelijk ontduiken of dat mogelijk maken kan 5000 euro bedragen. Ook gelden in dat geval toch nog de bepalingen met bijsturing.

 

Zonder bijsturing geldt in 2016 ook de correctieterm x 18 CO2/km en blijven de vrijstellingen zoals deze golden in 2015.

De CO2 correctie in functie van de technologische evolutie in de formule werd al verhoogd naar 18 CO2/km vanaf 1 januari 2016 tot op 31 december 2016. Vanaf 1 januari 2017 tot op 31 december 2017 verhoogt dat naar 22,5. De formule staat in VCF, art. 2.3.4.1.2. De correctie voor het aantal jaren ingeschreven daalt van 100% naar 10% na de negende inschrijvingsverjaardag.

 

In Vlaanderen werden de BIV-tarieven uit de Vlaamse codex fiscaliteit (VCF) geïndexeerd. In feite is de luchtcomponent geïndexeerd evenals het minimum en het maximum. Vanaf 1 januari 2017 is het bedrag van de BIV vanaf 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 met of zonder bijsturing ten minste 42,91 euro en nooit meer dan 10728,65 euro voor natuurlijke personen en rechtspersonen zonder leasingactiviteiten. Deze bedragen werden aangepast aan de index op basis van de index van mei 2016/mei 2015 = 103,08/100,86 = 1,0220.

Coëfficiënt van toepassing in 2015: 1.

Coëfficiënt van toepassing in 2016 bij late levering onder voorwaarden: 1,0092 × 1,0220 = 1,0314.

 

Vanaf 1 januari 2016 tot op 30 juni 2016 was het bedrag van de BIV met of zonder bijsturing ten minste 41,99 euro en nooit meer dan 10497,70 euro voor natuurlijke personen en rechtspersonen zonder leasingactiviteiten. Deze bedragen werden aangepast aan de index

op basis van de index van mei 2015/mei 2014 = 100,86/100,30 = 1,0056.

Coëfficiënt van toepassing in 2015: 1,0036 × 1,0056 = 1,0092.

 

De belasting is al naargelang milieukenmerken voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen. De vrijstelling voor elektrische voertuigen of met waterstof of met een verbrandingsmotor die aangedreven wordt door elektrische batterijen die met een stekker buiten het voertuig volledig opgeladen kunnen worden in het Vlaams Gewest geldt alleen op het bestanddeel Vlaanderen van personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen in verkeer gebracht door natuurlijke personen of ondernemingen zonder leasingactiviteiten (VCF, art. 2.3.6.0.2).

 

Voor motorfietsen en leasingvoertuigen geldt nog altijd het eerste bestanddeel maar op basis van nieuwe artikelen van de VCF in titel II, hoofdstuk 3.

Voor oldtimers, voertuigen die meer dan 25 jaar zijn ingeschreven geldt in het Vlaamse Gewest bij inschrijving:

vanaf 1 juli 2016 tot 30 juni 2017: 42,91 euro

vanaf 1 juli 2015 tot 30 juni 2016: 41,99 euro.

 

De voertuigen met een euronorm 5 of 6 worden minder belast als ze ingeschreven worden. Diesel is vanaf 1 januari 2016 minder gunstig dan benzine als geen verklaring werd afgelegd voor het vóór 31 oktober bestelde voertuig om onder de bepalingen te blijven die golden vóór 1 januari 2016.

 

Wettelijke basis BIV in het Vlaamse Gewest vanaf 1 juli 2015 tot 31 december 2015

 

De CO2 correctie in functie van de technologische evolutie in de formule werd al verhoogd naar 13,5 CO2/km vanaf 1 januari 2015 tot op 31 december 2015. Vanaf 1 januari 2016 tot op 31 december 2016 verhoogt dat naar 18. De formule staat in VCF, art. 2.3.4.1.2. De correctie voor het aantal jaren ingeschreven daalt van 100% naar 10% na de negende inschrijvingsverjaardag.

 

In Vlaanderen werden de BIV-tarieven uit de Vlaamse codex fiscaliteit (VCF) geïndexeerd. In feite is de luchtcomponent geïndexeerd evenals het minimum en het maximum. Vanaf 1 juli 2015 was het bedrag van de BIV tot op 30 juni 2016 ten minste 41,99 euro en nooit meer dan 10497,70 euro voor natuurlijke personen en rechtspersonen zonder leasingactiviteiten. Deze bedragen werden aangepast aan de index op basis van de index van mei 2015/mei 2014 = 100,86/100,30 = 1,0056.

 

Coëfficiënt van toepassing in 2015: 1,0036 × 1,0056 = 1,0092.

 

De belasting is al naargelang milieukenmerken voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen. De vrijstelling voor elektrische voertuigen of met waterstof of met een verbrandingsmotor die aangedreven wordt door elektrische batterijen die met een stekker buiten het voertuig volledig opgeladen kunnen worden in Vlaanderen geldt alleen op het bestanddeel Vlaanderen van personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen in verkeer gebracht door natuurlijke personen of ondernemingen zonder leasingactiviteiten (VCF, art. 2.3.6.0.2).

Voor motorfietsen en leasingvoertuigen geldt nog altijd het eerste bestanddeel maar op basis van nieuwe artikelen van de VCF in titel II, hoofdstuk 3. Voor oldtimers, voertuigen die meer dan 25 jaar zijn ingeschreven geldt 41,99 euro vanaf 1 juli 2015 tot 30 juni 2016. De voertuigen met een euronorm 5 of 6 worden minder belast als ze ingeschreven worden. Bij diesel is euro 6 voordeliger dan euro 5.

 

De CO2 correctie in functie van de technologische evolutie in de formule wijzigt in Vlaanderen vanaf 1 januari 2015 tot 30 juni 2015 (Tekst onder voorbehoud van latere wijzigingen in het Vlaams Parlement)

De CO2 correctie in functie van de technologische evolutie in de formule werd verhoogd naar 13,5 CO2/km vanaf 1 januari 2015. Vanaf 1 januari 2016 verhoogt dat naar 18. De formule staat in VCF, art. 2.3.4.1.2. De correctie voor het aantal jaren ingeschreven daalt van 100% naar 10% na de negende inschrijvingsverjaardag.

 

In Vlaanderen werden de BIV-tarieven uit de Vlaamse codex fiscaliteit (VCF) geïndexeerd. Vanaf 1 juli 2014 is het bedrag van de BIV tot op 30 juni 2015 ten minste 41,76 euro en nooit meer dan 10439,45 euro voor natuurlijke personen en rechtspersonen zonder leasingactiviteiten.

De belasting is al naargelang milieukenmerken voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen. De vrijstelling voor elektrische voertuigen of met waterstof of met een verbrandingsmotor die aangedreven wordt door elektrische batterijen die met een stekker buiten het voertuig volledig opgeladen kunnen worden in Vlaanderen geldt alleen op het bestanddeel Vlaanderen van personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen in verkeer gebracht door natuurlijke personen of ondernemingen zonder leasingactiviteiten (VCF, art. 2.3.6.0.2).

Voor motorfietsen en leasingvoertuigen geldt nog altijd het eerste bestanddeel maar op basis van nieuwe artikelen van de VCF in titel II, hoofdstuk 3. Voor oldtimers, voertuigen die meer dan 25 jaar zijn ingeschreven geldt 41,76 euro vanaf 1 juli 2014 tot 30 juni 2015. De voertuigen met een euronorm 5 of 6 worden minder belast als ze ingeschreven worden. Bij diesel is euro 6 voordeliger dan euro 5.

 

Wettelijke basis BIV wijzigt in Vlaanderen vanaf 1 juli 2014 (Tekst onder voorbehoud van latere wijzigingen in het Vlaams Parlement)

 

In Vlaanderen werden de geïndexeerde tarieven voor BIV op 1 januari 2014 uit het WiGB overgenomen in de Vlaamse codex fiscaliteit (VCF). Vanaf 1 juli 2014 is het bedrag van de BIV tot op 30 juni 2015 ten minste 41,76 euro en nooit meer dan 10439,45 euro voor natuurlijke personen en rechtspersonen zonder leasingactiviteiten. Deze bedragen werden aangepast aan de index op basis van de index van mei 2014/mei 2013 = 100,30/99,94 = 1,0036.

 

De CO2 correctie in functie van de technologische evolutie in de formule werd verhoogd naar 9 CO2/km vanaf 1 januari 2014 tot eind 2014 De formule staat in VCF, art. 2.3.4.1.2. De correctie voor het aantal jaren ingeschreven daalt van 100% naar 10% na de negende inschrijvingsverjaardag.

 

Voor motorfietsen en leasingvoertuigen geldt nog altijd het eerste bestanddeel maar op basis van nieuwe artikelen van de VCF in titel II, hoofdstuk 3. Voor oldtimers, voertuigen die meer dan 25 jaar zijn ingeschreven geldt 41,76 euro vanaf 1 juli 2014 tot 30 juni 2015. De voertuigen met een euronorm 5 of 6 worden minder belast als ze ingeschreven worden. Bij diesel is euro 6 voordeliger dan euro 5.

 

Wettelijke basis BIV wijzigt in Vlaanderen vanaf 1 januari 2014 (Tekst onder voorbehoud van latere wijzigingen in het Vlaams Parlement)

 

In Vlaanderen werden de geïndexeerde tarieven voor BIV uit het WiGB overgenomen in de Vlaamse codex fiscaliteit (VCF). Vanaf 1 januari 2014 is het bedrag van de BIV tot op 30 juni 2014 ten minste 41,61 euro en nooit meer dan 10402 euro voor natuurlijke personen en rechtspersonen zonder leasingactiviteiten.

De belasting op kW en cilinderinhoud werd volledig omgevormd naar een 100 % belasting al naargelang milieukenmerken voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen. De vrijstelling voor elektrische voertuigen of met waterstof of met een verbrandingsmotor die aangedreven wordt door elektrische batterijen die met een stekker buiten het voertuig volledig opgeladen kunnen worden in Vlaanderen geldt alleen op het bestanddeel Vlaanderen van personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen in verkeer gebracht door natuurlijke personen of ondernemingen zonder leasingactiviteiten (VCF, art. 2.3.6.0.2).

De CO2 correctie in functie van de technologische evolutie in de formule verhoogt naar 9 CO2/km vanaf 1 januari 2014. De formule staat in VCF, art. 2.3.4.1.2. De correctie voor het aantal jaren ingeschreven daalt van 100% naar 10% na de negende inschrijvingsverjaardag.

 

Voor motorfietsen en leasingvoertuigen geldt nog altijd het eerste bestanddeel maar op basis van nieuwe artikelen van de VCF in titel II, hoofdstuk 3.

Voor oldtimers, voertuigen die meer dan 25 jaar zijn ingeschreven geldt 41,61 euro tot 30 juni 2014

De voertuigen met een euronorm 5 of 6 worden minder belast als ze ingeschreven worden.

 

BIV wijzigde in Vlaanderen vanaf 1 maart 2012 tot 31 december 2013

 

In Vlaanderen werden de tarieven voor BIV grondig gewijzigd bij inschrijving vanaf 1 maart 2012 verwerkt in het bestand van de DIV. Deze belasting op kW en cilinderinhoud werd in stappen omgevormd naar een belasting al naargelang milieukenmerken.

Het bedrag van de BIV zal minstens 41,61 euro vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2014 (41,12 euro vanaf 1 juli 2012 tot 30 juni 2013; 40 euro van 1 maart 2012 tot 30 juni 2012) bedragen en hoogstens 10402 euro vanaf 1 juli 2013 (10281 euro vanaf 1 juli 2012 tot 30 juni 2013;10000 euro van 1 maart 2012 tot 30 juni 2012).

Voor oldtimers, voertuigen die meer dan 25 jaar zijn ingeschreven geldt 41,61 euro vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2014 (41,12 euro vanaf 1 juli 2012 tot 30 juni 2013; 40 euro van 1 maart 2012 tot 30 juni 2012).

De bedragen van 40 en 10000 euro werden in juli aan de index van consumptieprijzen aangepast op basis van het algemeen indexcijfer van mei van het jaar 2012 = 120,89/117,59 = 1,0281. Bovendien werden de bedragen de volgende jaren in juli ook nog aan de index van consumptieprijzen aangepast als volgt. algemeen indexcijfer van mei van het jaar 2013 = 122,32/120,89 = 1,0118. Coëfficiënt toegepast vanaf 1 juli 2013 : 1,0281. 1,0118 = 1,0402

Er was echter geen BIV verschuldigd voor elektrische voertuigen, voertuigen op waterstof en plug-in hybride voertuigen zoals omschreven in het art. 97decies van het WiGB, versie Vlaamse Gewest.

 

De voertuigen met een euronorm 5 of 6 werden minder belast als ze ingeschreven worden. Bij diesel werd euro6 het minst belast. Indien ze als occasievoertuig ingeschreven werden waren euronorm 6 en euronorm 5 te verkiezen omdat die minder belast worden. Dieselvoertuigen van voor 1994 waren af te raden omdat die te veel vervuilen (luchtcomponent c) en navenant veel zwaarder zullen worden belast in BIV dan benzinevoertuigen of recentere voertuigen. Een Diesel of benzinevoertuig met een CO2-emissie van meer dan 250g/km inschrijven in het Vlaamse gewest werd al afgeraden.

Het decreet van 17 februari 2012 bepaalde de modaliteiten van de BIV in het Vlaamse gewest

 

Op de site http://belastingen.vlaanderen.be stelt de administratie een berekening met bijhorende uitleg en tabellen voor. Deze ingewikkelde berekening kan toegepast worden op natuurlijke personen en ondernemingen andere dan leasingondernemingen voor voertuigen met woonplaats of vaste inrichting in Vlaanderen.

Bij gebrek aan samenwerkingsovereenkomst blijft tijdelijk de oude berekening van BIV gelden voor de voertuigen van leasingondernemingen.

 

Maar waarmee wordt dan rekening gehouden voor de berekening van de BIV in Vlaanderen?

 

Een eerste onderscheid moet gemaakt worden tussen nieuwe en gebruikte voertuigen.

De nieuwe formule gold voor nieuwe voertuigen voor 100% vanaf 1 maart 2012 (niet bij leasingonderneming).

Na inschrijving vanaf 1 maart 2012 tot 31 december 2012 werd in het aanslagbiljet voor gebruikte voertuigen 33% van de nieuwe berekeningswijze gecombineerd met 67% van de huidige berekening bij inschrijving op een natuurlijke persoon met officiële woonplaats in het Vlaamse Gewest.

Na inschrijving in 2013 werd in het aanslagbiljet voor gebruikte voertuigen 67% van de nieuwe berekeningswijze gecombineerd met 33% van de kW of fiscale pk berekening bij inschrijving op een natuurlijke persoon met woonplaats in het Vlaamse Gewest.

Bij inschrijving, niet door een leasingmaatschappij, vanaf 2014 wordt de nieuwe berekening altijd voor 100% gebruikt en zou op het aanslagbiljet de berekening die gold voor 1 maart 2012 (zie eerste bestanddeel) voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en daarmee gelijkgestelde voertuigen nooit meer gelden.

De nieuwe formule houdt rekening met de CO2-emissie die gunstiger wordt gecorrigeerd voor een combinatie benzine en aardgas, dan LPG, dan aardgas, dan diesel en benzine of elke andere brandstof.

Door de correctieterm in functie van de technologische ontwikkeling wijzigt voor een zelfde voertuig het resultaat van de BIV elk jaar. Er wordt ook sinds 1 januari 2013 elk kalenderjaar 4,5 g/km meer bijgeteld in de formule volgens milieukenmerken.

De correctie voor het aantal jaren ingeschreven daalt van 100% naar 10% na de negende inschrijvingsverjaardag.

Voor de gebruikte voertuigen is de euronorm heel belangrijk want die beïnvloed sterk bij voertuigen met een goedkeuring van voor 97.

Als op het inschrijvingsbewijs van het voertuig geen CO2 wordt vermeld en ook in de gegevensbank van de DIV, dan kunnen standaardwaarden toegepast worden volgens een tabel met brandstof, euronorm en cilinderinhoud.

Als de DIV de euronorm niet kent dan wordt de euronorm toegekend in functie van het jaar van de eerste inschrijving.

De formule Vlaanderen wordt niet toegepast op motorfietsen, want die blijven volgens kW, het eerste bestanddeel belast.

 

BIV ecomalus in Wallonië en Duitstalig landsgedeelte

Een ecomalus kan bij inschrijving in 2015 vanaf 146 gram emissie verschuldigd zijn in het Waalse Gewest. De emissie kan bij Waals besluit gewijzigd worden volgens de gewijzigde tekst van het WIGB.

Een ecomalus kan bij inschrijving in 2014 vanaf 146 gram emissie verschuldigd zijn in het Waalse Gewest. De emissie werd niet gewijzigd bij Waals besluit volgens de gewijzigde tekst van het WIGB.

Een ecomalus kan bij inschrijving in 2013 vanaf 146 gram emissie verschuldigd zijn in het Waalse Gewest. De emissie werd niet gewijzigd bij Waals besluit volgens de gewijzigde tekst van het WIGB.

Een ecomalus kan bij inschrijving in 2012 vanaf 146 gram emissie verschuldigd zijn in het Waalse Gewest. Het verschuldigde bedrag wordt berekend alleen op basis van de categorie van CO2 emissie van het in gebruik genomen autovoertuig.

De oldtimer met O-kentekenplaat ontsnapt aan de ecomalus.

Tabellen tweede bestanddeel van de BIV: ecomalus in Wallonië en het Duitstalig landsgedeelte vanaf 1 januari 2012

(WIGB, art. 97bis tot 97sexies, vervangen of gewijzigd bij decreet van 10 december 2009 van het Waals parlement houdende fiscale billijkheid en milieuefficiëntie voor het wagenpark en de passiefhuizen, art. 23 tot 31, BS 23 december 2009, gewijzigd bij decreet van 15 december 2011 houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012, BS 29 december 2011, 2e uitgave, gewijzigd bij decreet van 19 december 2012, art. 17, BS 21 december 2012, 3e uitgave, gewijzigd bij decreet van 19 september 2013 en gewijzigd bij programmadecreet van 12 december 2014, BS 29 december 2014, 2e uitgave)

Het tweede bestanddeel van de belasting verschuldigd voor de personenauto's en de auto's voor dubbel gebruik bedoeld in artikel 94, 1°, die in gebruik genomen worden door een in het Waalse Gewest woonachtige natuurlijke persoon, ‘ecomalus’ genoemd, wordt berekend overeenkomstig de artikelen 97quater en 97quinquies, versie 2012.

 

Berekening van de ecomalus

Een natuurlijke persoon die een autovoertuig in gebruik neemt met adres in Wallonië of het Duitstalig landsgedeelte moet ecomalus betalen vanaf 146 gram/km vervuilingsgraad van CO2 bij inschrijving in 2012. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen vervangen of niet van een ander voertuig.

Overzicht tarieven ecomalus vanaf 1 januari 2012 volgens de emissie volgens aantal kinderen en zonder of met LPG.

 

Bedrag ecomalus met maximum 2 kinderen ten laste, zonder LPG

 

CO2 onlangs ingeschreven

146-155

156-165

166-175

176-185

186-195

196-205

Zonder 3 kinderen

100

175

250

375

500

600

CO2 onlangs ingeschreven

206-215

216-225

226-235

236-245

246-255

> 255

Zonder 3 kinderen

700

1000

1200

1500

2000

2500

 

Bedrag ecomalus met 3 kinderen ten laste, zonder LPG

 

CO2 onlangs ingeschreven

146-155

156-165

166-175

176-185

186-195

196-205

Met 3 kinderen

0

100

175

250

375

500

CO2 onlangs ingeschreven

206-215

216-225

226-235

236-245

246-255

> 255

Met 3 kinderen

600

700

1200

1500

2000

2500

 

Bedrag ecomalus met 4 kinderen ten laste, zonder LPG

 

CO2 onlangs ingeschreven

146-155

156-165

166-175

176-185

186-195

196-205

Met 4 kinderen

0

0

100

175

250

375

CO2 onlangs ingeschreven

206-215

216-225

226-235

236-245

246-255

> 255

Met 4 kinderen

500

600

1200

1500

2000

2500

 

Bedrag ecomalus met maximum 2 kinderen ten laste, met LPG

 

CO2 onlangs ingeschreven

146-155

156-165

166-175

176-185

186-195

196-205

Zonder 3 kinderen

0

100

175

250

375

500

CO2 onlangs ingeschreven

206-215

216-225

226-235

236-245

246-255

> 255

Zonder 3 kinderen

600

700

1000

1200

1500

2000

 

Bedrag ecomalus met 3 kinderen ten laste, met LPG

 

CO2 onlangs ingeschreven

146-155

156-165

166-175

176-185

186-195

196-205

Met 3 kinderen

0

0

100

175

250

375

CO2 onlangs ingeschreven

206-215

216-225

226-235

236-245

246-255

> 255

Met 3 kinderen

500

600

1000

1200

1500

2000

 

Bedrag ecomalus met 4 kinderen ten laste, met LPG

 

CO2 onlangs ingeschreven

146-155

156-165

166-175

176-185

186-195

196-205

Met 4 kinderen

0

0

0

100

175

250

CO2 onlangs ingeschreven

206-215

216-225

226-235

236-245

246-255

> 255

Met 4 kinderen

375

500

1000

1200

1500

2000

 

Besteld door een natuurlijke persoon die in het Waalse Gewest woont in 2011 maar geleverd in 2012

 

Het tarief zonder vervanging door een gebruikt voertuig of het tarief van een nieuw voertuig zoals dat gold voor 1 januari 2012 kan toegepast worden op voorwaarde dat de bestelbon, het financieringscontract of de aankoopovereenkomst werd ondertekend uiterlijk op 31 december 2011 en op voorwaarde dat de natuurlijke persoon uiterlijk op 8 januari 2012 een aanvraag samen met de bestelbon, het financieringscontract of de aankoopovereenkomst bij de dienst belast met de ecobonus indiende. Als de vormvereisten niet worden vervuld, geldt toch een tarief hierboven.

 

Tweede bestanddeel van de BIV: vanaf januari 2010 tot 31 december 2011

 

Het bedrag van de BIV wordt in het Waalse Gewest sinds begin 2010 vaker verhoogd met een ecomalus. Er bestaan immers voldoende nieuwe minder vervuilende voertuigen waarmee de ecomalus kan worden vermeden. Een ecobonus kon voor schone voertuigen bekomen worden bij inschrijving in het Waals Gewest tot in 2013. Meer over ecobonus, waarvan het decreet werd afgeschaft sinds 29 december 2014 door artikel 137 en 138 van het programmadecreet van het Waals Gewest van 12 december 2014. De ecomalus wordt meestal niet samen met het eerste deel van de BIV, de verkeersbelasting en eventueel de aanvullende verkeersbelasting geïnd.

Komt op het inschrijvingsbewijs een datum na 1 januari 2010 voor dan zal voor een meer vervuilende personenauto of auto voor dubbel gebruik op naam van een natuurlijke persoon een bedrag verschuldigd zijn als ecomalus bovenop het eerste bestanddeel van de BIV.

Een ecomalus kan bij inschrijving in 2010 of in 2011 vanaf 156 gram emissie verschuldigd zijn in het Waalse Gewest. Het verschuldigde bedrag wordt berekend hetzij in geval van negatief verschil van de emissie van de gebruikte voertuigen ten opzichte van het vervangen voertuig of het gemiddelde van de in verkeer gebrachte voertuigen of als het een nieuw voertuig of heel vervuilend gebruikt voertuig betreft alleen op basis van de emissie CO2.

 

Tabellen tweede bestanddeel van de BIV: ecomalus in Wallonië en het Duitstalig landsgedeelte vanaf 1 januari 2010 tot 31 december 2011

 

1° Malus 2010/2011 onlangs ingeschreven voertuig niet in nieuwe staat

De eerste lijn geldt indien geen autovoertuig in het gezin wordt vervangen.

(WiGB, art. 97, 97bis tot 97decies, vervangen of gewijzigd bij decreet van 10 december 2009 versie 2010 en 2011)

De tabel moet bij vervanging door een gebruikt voertuig opgesplitst worden volgens de CO2-uitstoot van het voertuig dat in het gezin niet meer zal worden gebruikt.

De natuurlijke persoon die in het Waalse Gewest woont en een auto inschrijft met een uitstoot van minder dan 226 gram kan minder ecomalus verschuldigd zijn wegens drie of vier kinderen ten laste.

 

Overzicht tarieven ecomalus 2010/2011 volgens de emissie volgens aantal kinderen en zonder LPG

 

< 3 kinderen

Onlangs ingeschreven is gebruikt voertuig

156-165

166-175

176-185

186-195

196-205

206-215

216-225

Geen vervanging

100

175

250

375

500

600

700

CO2 oud

 

 

 

 

 

 

 

0-155

100

175

250

375

500

600

700

156-1001

0

 

 

 

 

 

 

0-165

0

175

250

375

500

600

700

166-1001

0

0

 

 

 

 

 

0-175

0

0

250

375

500

600

700

176-1001

0

0

0

 

 

 

 

0-185

0

0

0

375

500

600

700

186-1001

0

0

0

0

 

 

 

0-195

0

0

0

0

500

600

700

196-1001

0

0

0

0

0

 

 

0-205

0

0

0

0

0

600

700

206-1001

0

0

0

0

0

0

 

0-215

0

0

0

0

0

0

700

216-1001

0

0

0

0

0

0

0

 

Drie kinderen

Onlangs ingeschreven is gebruikt voertuig

156-165

166-175

176-185

186-195

196-205

206-215

216-225

Geen vervanging

0

100

175

250

375

500

600

CO2 oud

 

 

 

 

 

 

 

0-155

0

100

175

250

375

500

600

156-1001

0

0

 

 

 

 

 

0-165

0

0

175

250

375

500

600

166-1001

0

0

0

 

 

 

 

0-175

0

0

0

250

375

500

600

176-1001

0

0

0

0

 

 

 

0-185

0

0

0

0

375

500

600

186-1001

0

0

0

0

0

 

 

0-195

0

0

0

0

0

500

600

196-1001

0

0

0

0

0

0

 

0-205

0

0

0

0

0

0

600

206-1001

0

0

0

0

0

0

0

 

> 3 kinderen

Onlangs ingeschreven is gebruikt voertuig

156-165

166-175

176-185

186-195

196-205

206-215

216-225

Geen vervanging

0

0

100

175

250

375

500

CO2 oud

 

 

 

 

 

 

 

0-155

0

0

100

175

250

375

500

156-1001

0

0

0

 

 

 

 

0-165

0

0

0

175

250

375

500

166-1001

0

0

0

0

 

 

 

0-175

0

0

0

0

250

375

500

176-1001

0

0

0

0

0

 

 

0-185

0

0

0

0

0

375

500

186-1001

0

0

0

0

0

0

 

0-195

0

0

0

0

0

0

500

196-1001

0

0

0

0

0

0

0

 

Ongeacht aantal kinderen

Onlangs ingeschreven is gebruikt voertuig

Vervangen of niet vervangen

226-235

236-245

246-255

> 255

< 3

1000

1200

1500

1500

3

1000

1200

1500

1500

> 3

1000

1200

1500

1500

 


Overzicht tarieven ecomalus 2010/2011 volgens de emissie met LPG zonder kinderen

 

Met een LPG-installatie kan minder ecomalus verschuldigd zijn dan met een andere brandstof als de uitstoot minder dan 255 gram bedraagt.

Overzicht tarieven

 

LPG

Onlangs ingeschreven is gebruikt voertuig

CO2 oud voertuig

156-165

166-175

176-185

186-195

196-205

206-215

216-225

Geen vervanging

0

100

175

250

375

500

600

Vervangen

 

 

 

 

 

 

 

0-155

0

100

175

250

375

500

600

156-1001

0

0

 

 

 

 

 

0-165

0

0

175

250

375

500

600

166-1001

0

0

0

 

 

 

 

0-175

0

0

0

250

375

500

600

176-1001

0

0

0

0

 

 

 

0-185

0

0

0

0

375

500

600

186-1001

0

0

0

0

0

 

 

0-195

0

0

0

0

0

500

600

196-1001

0

0

0

0

0

0

 

0-205

0

0

0

0

0

0

600

206-1001

0

0

0

0

0

0

0

 

LPG

Onlangs ingeschreven is gebruikt voertuig

CO2 oud voertuig

226-235

236-245

246-255

> 255

Geen vervanging

700

1000

1200

1500

Vervangen

 

 

 

 

0-215

700

1000

1200

1500

216-1001

0

1000

1200

1500

 

Overzicht tarieven ecomalus 2010/2011 volgens de emissie met LPG en met kinderen

 

De cumul van het voordeel van kinderen ten laste met het voordeel van LPG is mogelijk. In de eerste tabel kan dus voor een voertuig met een LPG-installatie en een uitstoot van 185 gram CO2 op de datum van de inschrijving wordt ingeschreven met 4 kinderen ten laste zonder een ecomalus verschuldigd te zijn.

Maar, in de tweede tabel met voertuigen van meer dan 225 g/km is de cumul beperkt. We raden de inwoners van het Waalse Gewest de aanschaf van voertuigen met een uitstoot van meer dan 235 gram CO2 af, tenzij ze graag veel belasting betalen.

 

< 3 kinderen en LPG

Onlangs ingeschreven is gebruikt voertuig

166-175

176-185

186-195

196-205

206-215

216-225

226-235

Geen vervanging

100

175

250

375

500

600

700

CO2 oud

 

 

 

 

 

 

 

0 – 155

100

175

250

375

500

600

700

156 < 166

0

175

250

375

500

600

700

166 < 176

0

0

250

375

500

600

700

176 < 186

0

0

0

375

500

600

700

186 < 196

0

0

0

0

500

600

700

196 < 206

0

0

0

0

0

600

700

206 < 216

0

0

0

0

0

0

700

216-1001

0

0

0

0

0

0

0

Drie kinderen en LPG 

Onlangs ingeschreven is gebruikt voertuig

166-175

176-185

186-195

196-205

206-215

216-225

226-235

Geen vervanging

0

100

175

250

375

500

600

CO2 oud

 

 

 

 

 

 

 

0-155

0

100

175

250

375

500

600

156 < 166

0

0

175

250

375

500

600

166 < 176

0

0

0

250

375

500

600

176 < 186

0

0

0

0

375

500

600

186 < 196

0

0

0

0

0

500

600

196 < 206

0

0

0

0

0

0

600

206-1001

0

0

0

0

0

0

0

 > 3 kinderen en LPG 

Onlangs ingeschreven is gebruikt voertuig

166-175

176-185

186-195

196-205

206-215

216-225

226-235

Geen vervanging

0

0

100

175

250

375

500

CO2 oud

 

 

 

 

 

 

 

0-155

0

0

100

175

250

375

500

156 < 166

0

0

0

175

250

375

500

166 < 176

0

0

0

0

250

375

500

176 < 186

0

0

0

0

0

375

500

186 < 196

0

0

0

0

0

0

500

196-1001

0

0

0

0

0

0

0

 

Met LPG

Onlangs ingeschreven is gebruikt voertuig

Ongeacht aantal kinderen

236-245

246-255

> 255

Vervangen of niet vervangen

1000

1200

1500

 

2° Malus 2010/2011 eerste inschrijving van autovoertuig of onlangs ingeschreven voertuig in nieuwe staat

(WiGB, art. 97, 97bis tot 97decies, vervangen of gewijzigd bij decreet van 10 december 2009 van het Waals parlement, BS 23 december 2009 versie 2010 en 2011)

 

De natuurlijke persoon die in het Waalse Gewest woont en een auto inschrijft met een uitstoot van minder dan 226 gram kan minder ecomalus verschuldigd zijn wegens drie of vier kinderen ten laste.

 

Overzicht tarieven volgens de emissie volgens aantal kinderen zonder LPG

 

Aantal kinderen

156-165

166-175

176-185

186-195

196-205

206-215

216-225

< 3

100

175

250

375

500

600

700

3

0

100

175

250

375

500

600

> 3

0

0

100

175

250

375

500

 

Aantal kinderen

226-235

236-245

246-255

> 255

< 3

1000

1200

1500

1500

3

1000

1200

1500

1500

> 3

1000

1200

1500

1500

 

Overzicht tarieven volgens de emissie met LPG

Met een LPG-installatie kan minder ecomalus verschuldigd zijn dan met een andere brandstof als de uitstoot minder dan 255 gram bedraagt.

Overzicht tarieven

 

LPG zonder kinderen

156-165

166-175

176-185

186-195

196-205

206-215

216-225

 

0

100

175

250

375

500

600

LPG zonder kinderen

226-235

236-245

246-255

> 255

 

 

 

 

700

1000

1200

1500

 

 

 

 

Overzicht tarieven nieuw of eerste inschrijving volgens de emissie en met LPG en met een aantal kinderen ten laste

 

LPG en aantal kinderen

166-175

176-185

186-195

196-205

206-215

216-225

226-235

< 3

100

175

250

375

500

600

700

3

0

100

175

250

375

500

600

> 3

0

0

100

175

250

375

500

 

LPG

236-245

246-255

> 255

Ongeacht aantal kinderen

1000

1200

1500

 

Tabellen tweede bestanddeel van de BIV: ecomalus in Wallonië en het Duitstalig landsgedeelte in 2008 en 2009.

 

Het bedrag van de BIV wordt in Wallonië soms verhoogd met een ecomalus. De tweede bestanddelen van de BIV worden meestal niet samen met het eerste deel van de BIV samen met de verkeersbelasting en eventueel de aanvullende verkeersbelasting geïnd na inschrijving vanaf 1 april 2008 van bepaalde meer vervuilende personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik op naam van natuurlijke personen.

De natuurlijke persoon die in Wallonië woont en een personenauto of auto voor dubbel gebruik met veel CO2-uitstoot inschreef voor 1 april 2008 ontsnapte nog net aan de ecomalus. De Waalse inwoner kon van 1 januari 2008 tot 31 december 2013 genieten van de ecobonus voor de schonere personenauto of auto voor dubbel gebruik met een lage uitstoot. Meer over ecobonus.

Komt op het inschrijvingsbewijs voor een personenauto of auto voor dubbel gebruik met een hoge uitstoot op naam van de natuurlijke persoon die woont in Wallonië een uitgiftedatum na 31 maart 2008 dan zal voor het vermelde voertuigen bovenop het eerste bestanddeel van de BIV ook de ecomalus verschuldigd zijn. Bij inschrijvingsbewijs uitgereikt met datum in 2008 of 2009 bedraagt die ecomalus ten minste 100 euro en kan oplopen tot 1000 euro. Vanaf 196 g/km CO2-uitstoot ontsnapt de natuurlijke persoon die in Wallonië woont meestal niet meer aan de ecomalus. Had de Waalse inwoner drie kinderen ten laste op de inschrijvingsdatum dan werd de ecomalus verschuldigd vanaf 206 g/km CO2-uitstoot.

De ecomalus is niet verschuldigd bij aanvraag van een O-kentekenplaat voor de oldtimer vanaf 1 juli 2009.

Zoals de tekst nu luidt is geen ecomalus verschuldigd voor een lichte vrachtauto die niet belast wordt als een personenauto. Bij letterlijke interpretatie ontsnapt ook de minibus aan de ecomalus. Een argument daarvoor is dat een minibus juist dient om veel personen te vervoeren.

 

Tabel Malus eerste inschrijving van autovoertuig

Deze tabel wordt toegepast zonder vervangen van een personenauto of auto voor dubbel gebruik op naam van een titularis in het gezin.

 

CO2 in gram

Geen 3 ten laste(1)

3 ten laste(2)

< 196

0

0

196-205

100

0

206-215

150

100

216-225

200

150

226-235

250

200

236-245

300

250

246-255

350

300

> 255

1000

1000

(1) Minder dan drie kinderen ten laste.

(2) Drie of meer kinderen ten laste. De voorwaarden waaraan deze personen moeten voldoen staan in het Waals decreet van 5 maart 2008 houdende invoering van een ecomalus op de CO2-emissies van de autovoertuigen van natuurlijke personen in het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. De wijziging van 1 categorie wordt toegepast vooraleer nagegaan wordt welk tarief daarmee overeenstemt voor zover het voertuig geen uitstoot heeft van meer dan 255 g/km CO2-uitstoot. Daardoor blijft 1000 euro verschuldigd door een gezin met drie kinderen ten laste voor een voertuig van de meest vervuilende categorie.

 

Tabel Malus bij vervanging van een autovoertuig

Deze tabellen wordt toegepast als een personenauto of auto voor dubbel gebruik op naam van een titularis in het gezin wordt vervangen. Het eerste bedrag voor de schuine streep geldt als geen drie kinderen ten laste zijn. Het tweede bedrag na de schuine streep geldt als drie kinderen ten laste zijn

 

CO2 in gram Geschrapt of gewist voertuig
Pas in te schrijven

<105

105-115

116-125

< 196

0

0

0

196-205

550/0

500/0

450/0

206-215

600/550

550/500

500/450

216-225

650/600

600/550

550/500

226-235

700/650

650/600

600/550

236-245

750/700

700/650

650/600

246-255

800/750

750/700

700/650

> 255

1000/1000

1000/1000

1000/1000

 

CO2 in gram Geschrapt of gewist voertuig
Pas in te schrijven

126-135

136-145

146-155

< 196

0

0

0

196-205

400/0

350/0

300/0

206-215

450/400

400/350

350/300

216-225

500/450

450/400

400/350

226-235

550/500

500/450

450/400

236-245

600/550

550/500

500/450

246-255

650/600

600/550

550/500

> 255

1000/1000

1000/1000

1000/1000

 

CO2 in gram Geschrapt of gewist voertuig
Pas in te schrijven

156-165

166-175

176-185

< 196

0

0

0

196-205

250/0

200/0

150/0

206-215

300/250

250/200

200/150

216-225

350/300

300/250

250/200

226-235

400/350

350/300

300/250

236-245

450/400

400/350

350/300

246-255

500/450

450/400

400/350

> 255

1000/1000

1000/1000

1000/1000

 

CO2 in gram Geschrapt of gewist voertuig
Pas in te schrijven

186-195

196-205

206-215

< 196

0

0

0

196-205

100/0

0

0

206-215

150/100

100/0

0

216-225

200/150

150/100

100/0

226-235

250/200

200/150

150/100

236-245

300/250

250/200

200/150

246-255

350/300

300/250

250/200

> 255

1000/1000

1000/1000

1000/1000

 

CO2 in gram Geschrapt of gewist voertuig
Pas in te schrijven

216-225

226-235